Skip to content

Algemene voorwaarden - Hulpmiddelenservices B.V.

Handelend onder de naam/namen: CRUC.nl
KVK nummer: 52218422 

Artikel 1 Definities
1.1 Onder het HulpmiddelenServices BV wordt in deze voorwaarden verstaan de detailhandelaar in nieuw en gebruikte medische hulpmiddelen en verpleegartikelen, alsmede alle overige revalidatiehulpmiddelen en aanverwante artikelen.
1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, koper, aanbesteder of ieder, die met HulpmiddelenService een overeenkomst aangaat of wil aangaan, en eveneens diegene aan wie, of voor wie HulpmiddelenService BV een aanbieding doet.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken of diensten door de het HulpmiddelenService BV.
2.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever wordt door HulpmiddelenService BV niet aanvaard en uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat in geval van strijdigheid van beide voorwaarden, de bepalingen in de algemene voorwaarden van HulpmiddelenService BV prevaleren.
2.3 Opdrachtgever en HulpmiddelenService BV kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van de inhoud en toepasselijkheid van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.
2.4 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtgever van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of op een andere wijze niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.
2.6 Indien HulpmiddelenService BV met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
3.1 De prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten, correcties en prijswijzigingen.
3.2 De prijzen van de gebruikte technische zaken zijn inclusief een nieuwe accu en technische keuring tenzij anders vermeld.
3.3 Alle offertes of aanbiedingen van HulpmiddelenService BV hebben, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de datum der offerte of aanbieding.
3.4 Alle offertes van HulpmiddelenService BV zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door HulpmiddelenService BV onder normale omstandigheden en binnen normale werkuren.
3.5 Elke opdracht wordt door een schriftelijke opdrachtbevestiging van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging. Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het aanbod van  HulpmiddelenService BV, is HulpmiddelenService BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het HulpmiddelenService BV anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht het HulpmiddelenService BV niet tot uitvoering van een gedeelte van het door hem aangebodene tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Indien opdrachtgever een schriftelijke bevestiging achterwege laat, maar wel feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst, hetzij door actief, hetzij door passief handelen, wordt deze overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de wijze zoals door het HulpmiddelenService BV geoffreerd en nader bepaald is.
3.8 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met het HulpmiddelenService BV of diens ondergeschikten binden de het HulpmiddelenService BV uitsluitend voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3.9 De prijzen in de aanbiedingen of offertes zijn onder voorbehoud van typefouten, correcties en prijswijzigingen.
3.10 Deelleveringen kunnen door het HulpmiddelenService BV apart gefactureerd worden.
3.11 Het HulpmiddelenService BV mag te allen tijde prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbod en aanvaarding enerzijds en feitelijke levering anderzijds prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van één van de hierna te noemen zaken, zoals verhoging van de tarieven van materialen en prijzen van transportkosten.
3.12 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.13 Het bestelde artikel kan afwijken van het getoonde artikel op de website. HulpmiddelenService BV probeert in zoveel mogelijk gevallen, de juiste afbeelding te tonen. Afwijkingen geven geen recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
3.14 Op de  Cruc.nl website zijn alle zaken zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven desondanks zijn de genoemde bedragen en omschrijvingen onder voorbehoud van fouten of wijzigingen.

Artikel 4 Annulering
4.1 Slechts met schriftelijke instemming van het HulpmiddelenService BV kan een eenmaal door het HulpmiddelenService BV bevestigde opdracht worden geannuleerd. 
In een dergelijk geval is de wederpartij verplicht de kosten die het HulpmiddelenService BV door de annulering zal maken vooraf aan het HulpmiddelenService BV te voldoen.

Artikel 5 Levering
5.1 De levering van de zaken geschiedt in Nederland (exclusief de waddeneilanden) franco afleveradres opdrachtgever bij een orderbedrag boven € 1000,- inclusief BTW. 
Voor orders met een kleinere factuurwaarde brengt het HulpmiddelenService BV een bedrag aan vervoerskosten in rekening.
HulpmiddelenService BV is gerechtigd zelf de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
De opdrachtgever kan op zijn verzoek en met schriftelijke toestemming van HulpmiddelenService BV de goederen eveneens ophalen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever niet gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen of  aanspraak te maken op een vorm van korting.
5.2 HulpmiddelenService BV is bevoegd om een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren. HulpmiddelenService BV is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
5.3 De zaken gelden als geleverd door het aftekenen door of namens de opdrachtgever van de afleverbon en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon.
5.4 Indien het ondertekenen van de aflever- c.q. opdrachtbon achterwege blijft, gelden de zaken c.q. diensten als geleverd indien dit uit andere feiten of omstandigheden blijkt, zoals het zonder schriftelijk protest behouden van facturen en het afnemen van de zaken.
5.5 Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld of opzet van  HulpmiddelenService BV te wijten.

Artikel 6 Levertijd
6.1 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en het moment van aflevering.
6.2 Indien het HulpmiddelenService BV een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever het HulpmiddelenService BV schriftelijk in gebreke te stellen.
6.3 Indien HulpmiddelenService BV gegevens behoeft van opdrachtgever of indien de opdrachtgever op andere wijze verplichtingen na dient te komen of medewerking dient te verlenen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd verlengd tot het moment dat opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldaan heeft.

Artikel 7 Betalingen
7.1 Betalingen dienen ofwel te geschieden bij of voor aflevering, hetzij middels overboeking, hetzij contant, ofwel binnen 14 dagen na factuurdatum, een en ander ter nadere bepaling van het HulpmiddelenService BV.
7.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
7.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
7.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door HulpmiddelenService BV geleverde zaken blijven eigendom van het HulpmiddelenService BV totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met het HulpmiddelenService BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te  vervreemden te verpanden of anderszins rechten van derden op de zaken te vestigen

Artikel 9 Garantiebepalingen en reparaties
9.1 Wij garanderen gedurende een periode van drie maanden na aflevering van het product dat de fabricage en de kwaliteit van het geleverde product bij normaal gebruik deugdelijk is. Garantie wordt niet verleend op de gebruikte geleverde zaak, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de garantieperiode  is vermeld op de aankoopfactuur.
9.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
- niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
- anders dan het voorziene normale gebruik;
- normale slijtage;
- accu's;
- ongeval;
- het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg
- montage of reparatie door de opdrachtgever of derden, zonder schriftelijke  toestemming van HulpmiddelenService BV;
- ondeskundige reparatie door de opdrachtgever;
- door de opdrachtgever toegepaste niet originele onderdelen;
- en indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.
Om gebruik te maken van de service en garantie dient u altijd te beschikken over de originele aankoopbon
9.3 Op de nieuw geleverde zaak wordt garantie verleend gedurende de periode als de fabrikant of de importeur van de zaak garantie op de zaak verleend.
9.4 HulpmiddelenService BV zal binnen deze termijn van één jaar de betreffende onderdelen die worden geretourneerd kosteloos vervangen of herstellen. Het HulpmiddelenService BV heeft de keuze de geldswaarde aan de wederpartij te vergoeden indien herstel haar bezwaarlijk voorkomt.
9.5 De garantie zoals omschreven in sub. 9.3 vervalt in het geval van:
a. Het niet juist opvolgen van de bedrijfsinstructies, verzorgings en onderhoudsvoorschriften en het niet gebruiken van het geleverde naar de aard en volgens normale technische begrippen, daaronder onjuiste en/of onzorgvuldige montage of installatie begrepen.
b. Onvoldoende onderhoud
c. Het monteren en/of repareren en/of in bedrijfstellen door de wederpartij of een derde van geleverde zaken zonder toestemming van HulpmiddelenService BV.
d. Zich voordoende onregelmatigheden in stroomvoorziening en/of waartoe- en afvoer en bij slechte waterkwaliteit (zoals kalkafzettingen, vervuiling e.d.
9 6 Indien het HulpmiddelenService BV onderzoek naar de zaak verricht of laat verrichten en er uiteindelijk niet onder garantie gerepareerd kan worden, is het HulpmiddelenService BV gerechtigd aan opdrachtgever onderzoekskosten in rekening te brengen.
9.7 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepalingen.
9.8 Opdrachtgever is gehouden te bewerkstelligen dat personeel van het HulpmiddelenService BV, of door hem ingeschakelde derden, bij de geleverde zaak toegelaten worden en in de gelegenheid gesteld worden om de geleverde zaak te onderhouden, te controleren of te repareren. Op verzoek van het HulpmiddelenService BV is de opdrachtgever gehouden de zaak voor genoemde handeling(en) af te staan.
9.9 Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden bepaald is.
9.10 HulpmiddelenService BV is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden.
9.11 HulpmiddelenService BV stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van HulpmiddelenService BV, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
9.12 Opdrachtgever dient voor voornoemde handelingen de zaak in Nederland aan de HulpmiddelenService BV aan te bieden.
9.13 De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met ons is overeengekomen.

Artikel 10 - Herroepingsrecht
Bij producten:
10.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
10.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 11 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
11.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
11.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
11.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 12 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
12.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
12.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
12.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
12.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
12.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
12.6 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c  de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
12.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 13 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
13.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
13.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
13.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
13.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 14 - Uitsluiting herroepingsrecht
CRUC Hulpmiddelenservice kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
14.1 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
14.2 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
14.3 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 15 - De prijs
15.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
15.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
15.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
15.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
15.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van HulpmiddelenService BV is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
16.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van HulpmiddelenService BV, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 16.1, is alle aansprakelijkheid van HulpmiddelenService BV, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien de afnemer een consument is of daarmee gelijk is te stellen en ten opzichte van hem een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
16.3 HulpmiddelenService BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door derden aangebrachte aanpassingen van de door HulpmiddelenService BV geleverde zaken, tenzij de aanpassingen door deze derden in opdracht van HulpmiddelenService BV werden uitgevoerd.
16.4 In geval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden HulpmiddelenService BV te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van HulpmiddelenService BV in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
16.5 Indien HulpmiddelenService BV aansprakelijk is voor door de opdrachtgever en/of derden geleden schade ten gevolge van de aan de Leverancier toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 17 Reclamering
17.1 Reclamering terzake geleverde hoeveelheden en waarneembare gebreken of niet waarneembare gebreken, dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de opdrachtgever, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan HulpmiddelenService BV te geschieden.
17.2 Bij overschrijding van de termijnen vervalt elke aanspraak tegen HulpmiddelenService BV terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
17.3 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien een reclame over geleverde zaken door HulpmiddelenService BV wordt geaccepteerd, zal aan HulpmiddelenService BV de nodige tijd worden gegund om de zaak te vervangen c.q. te herstellen.
17.4 Naar maat vervaardigde danwel aangepaste zaken worden door HulpmiddelenService BV niet teruggenomen en geven geen recht tot reclamering, indien de aanpassing is gebaseerd op door de opdrachtgever aan HulpmiddelenService BV verstrekte foutieve meetgegevens.
17.5 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan is dit mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van HulpmiddelenService BV op de wijze zoals door HulpmiddelenService BV is aangegeven.
17.6 Opdrachtgever dient HulpmiddelenService BV in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding
18.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is  HulpmiddelenService BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is HulpmiddelenService BV bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
18.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan elke van de wil van HulpmiddelenService BV onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport-moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van HulpmiddelenService BV of diens leveranciers.
18.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met HulpmiddelenService BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is HulpmiddelenService BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is HulpmiddelenService BV bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
18.4 Voorts is HulpmiddelenService BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer, kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HulpmiddelenService BV op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
18.6 HulpmiddelenService BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 - Klachtenregeling
19.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
19.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
19.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
19.4 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 20 - Geschillen

20.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing